تاریخچه دفتر

دفتر همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه کوثر در سال 1398 زیر نظر ریاست دانشگاه و مستقر در حوزه ریاست تاسیس گردید. هدف اصلی این دفتر، معرفی دانشگاه در سطح بین المللی و تلاش در گسترش روابط علمی، آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشور می‌باشد.