آخرین اخبار

بازگشت به صفحه کامل

شرکت در هجدهمین کنفرانس بین المللی طیف سنجی و ساختار هادرونی

شرکت در هجدهمین کنفرانس بین المللی طیف سنجی و ساختار هادرونی 

شرکت در هجدهمین کنفرانس بین المللی طیف سنجی و ساختار هادرونی تحت عنوان Hadron 2019

دکتر زهرا قلعه‌نوی - عضو هیأت علمی گروه فیزیک-جهت ارائه مقاله

برگزار کننده: کشور چین-انجمن علوم چین-موسسه فیزیک نظری

تاریخ 1398/05/25