سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

اولین کارگاه مجازی با عنوان " چگونگی شروع روابط بین المللی دانشگاهی از طریق مکاتبات"

اولین کارگاه مجازی با عنوان " چگونگی شروع روابط بین المللی دانشگاهی از طریق مکاتبات"دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه کوثر برگزار کرد: 

اولین کارگاه مجازی با عنوان " چگونگی شروع روابط بین المللی دانشگاهی از طریق مکاتبات" روز یکشنبه 1399/02/07 ساعت 11:30 توسط دکتر عمران توحیدی به عنوان مدرس کارگاه برگزار شد . گفتنی سات این کارگاه با استقبال خوبی از سوی همکاران و دانشجویان روبرو شد.