سامانه های الکترونیک

آخرین اخبار

سفر کوتاه مدت علمی - گروه فیزیک دانشگاه فودان(کشور چین -شهر شانگهای)

سفر کوتاه مدت علمی - گروه فیزیک دانشگاه فودان(کشور چین -شهر شانگهای)سفر کوتاه مدت علمی - گروه فیزیک دانشگاه فودان(کشور چین -شهر شانگهای)

خانم دکتر زهرا قلعه‌نوی- عضو هیأت علمی گروه فیزیک

تاریخ: 1398/05/31